Lainsäädäntö ja hallintasuunnitelmat

Suomen hallintasuunnitelmat EU:n haitallisille vieraslajeille

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi toukokuussa 2019 Suomen toisen hallintasuunnitelman EU:n haitallisille vieraslajeille. Suunnitelman avulla ohjataan haitallisten vieraslajien torjunta ensisijaisille torjunta-alueille, joissa lajeja torjutaan kustannustehokkailla torjuntakeinoilla. Uusi hallintasuunnitelma täydentää maaliskuussa 2018 hyväksyttyä edellistä suunnitelmaa. Molemmat suunnitelmat sisältävät lajikohtaisia torjuntatoimia sekä torjuntayhteistyöhön tarvittavia tahoja. Suunnitelmia varten selvitettiin, miten laajasti Suomessa esiintyy EU:n haitallisten vieraslajien luetteloon kuuluvia lajeja ja miten niitä voitaisiin kustannustehokkaimmin torjua. Lisäksi selvitettiin, miten haitalliset vieraslajit pääsevät leviämään Suomeen tahattomasti esimerkiksi tuontitavaroiden ja ajoneuvojen mukana.

Katso myös

 

Hallintasuunnitelma II haitallisten vieraslajien torjumiseksi (hyväksytty 23.5.2019) PDF 1,3MB 
Hanteringsplan II för bekämpning av invasiva främmande arter (godkändes 23.5.2019) PDF 1,2MB 
Päätös hallintasuunnitelmasta II haitallisten vieraslajien torjumiseksi PDF 387kB 
Lausuntoyhteenveto hallintasuunnitelmasta II haitallisten vieraslajien torjumiseksi PDF 447kB

 

Hallintasuunnitelma I haitallisten vieraslajien torjumiseksi (hyväksytty 13.3.2018) PDF 145kB 
Hanteringsplan I för bekämpning av invasiva främmande arte (godkändes 13.3.2018)  PDF 149kB 
Päätös hallintasuunnitelmasta I haitallisten vieraslajien torjumiseksi PDF 340kB 
Lausuntoyhteenveto hallintasuunnitelmasta I haitallisten vieraslajien torjumiseksi PDF 193kB

 

Vieraslajilaki 1709/2015 ja vieraslajiasetus 1725/2015 tulivat voimaan 1.1.2016.

  • tiedote 7.12.2015
  • Lain tarkoitusta ja sen pykäliä selostetaan hallituksen esityksessä. Ks esimerkiksi sen yksityiskohtaiset perustelut s. 35 - Hallituksen esitys 82/2015
  • Lain ja asetuksen englanninkieliset käännökset on julkaistu 6.6.2016

Suomessa on eräillä toimialoilla voimassa ja toi­meenpantuna haitallisia vieraslajeja koskevaa lainsäädäntöä.

Vieraslajeista säädetään muun muassa metsästyslaissa (615/1993), kalastuslaissa (286/1982), eläintautilaissa (441/2013) sekä kas­vintuhoojien torjumisen osalta laissa kasvinter­veyden suojelemisesta (702/2003), taimiaineis­tolaissa (1205/1994) sekä siemenkauppalaissa (728/2000).

Myös metsälakia (1093/1996), la­kia metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta (263/1991) sekä lakia metsänviljelyaineiston kau­pasta (241/2002) voidaan soveltaa vieraslajeihin.

Näiden lisäksi vieraslajeja voidaan katsoa koske­van myös välillisesti laki hukkakauran torjunnas­ta (185/2002), eläinsuojelulaki (247/1996), maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elävien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen tuon­nista (866/2008), vesilaki (264/1961), ympäristön­suojelulaki (527/2014), laki vesienhoidon järjestä­misestä (1299/2004), sekä järjestyslaki (612/2003).

Katso myös Ruokaviraston Karanteenilajiluettelo

Lainsäädäntö (Finlex)