Lainsäädäntö ja hallintasuunnitelmat

Vieraslajilaki 1709/2015 ja vieraslajiasetus 1725/2015 tulivat voimaan 1.1.2016.

  • tiedote 7.12.2015
  • Lain tarkoitusta ja sen pykäliä selostetaan hallituksen esityksessä. Ks esimerkiksi sen yksityiskohtaiset perustelut s. 35 - Hallituksen esitys 82/2015
  • Lain ja asetuksen englanninkieliset käännökset on julkaistu 6.6.2016

Suomessa on eräillä toimialoilla voimassa ja toi­meenpantuna haitallisia vieraslajeja koskevaa lainsäädäntöä.

Vieraslajeista säädetään muun muassa metsästyslaissa (615/1993), kalastuslaissa (286/1982), eläintautilaissa (441/2013) sekä kas­vintuhoojien torjumisen osalta laissa kasvinter­veyden suojelemisesta (702/2003), taimiaineis­tolaissa (1205/1994) sekä siemenkauppalaissa (728/2000).

Myös metsälakia (1093/1996), la­kia metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta (263/1991) sekä lakia metsänviljelyaineiston kau­pasta (241/2002) voidaan soveltaa vieraslajeihin.

Näiden lisäksi vieraslajeja voidaan katsoa koske­van myös välillisesti laki hukkakauran torjunnas­ta (185/2002), eläinsuojelulaki (247/1996), maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elävien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen tuon­nista (866/2008), vesilaki (264/1961), ympäristön­suojelulaki (527/2014), laki vesienhoidon järjestä­misestä (1299/2004), sekä järjestyslaki (612/2003).

Katso myös Ruokaviraston Karanteenilajiluettelo

Lainsäädäntö (Finlex)

Suomen hallintasuunnitelma EU:n haitallisille vieraslajeille

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi Suomen ensimmäisen hallintasuunnitelman EU:n haitallisille vieraslajeille maaliskuussa 2018. Suunnitelman avulla ohjataan 37 vieraslajin torjuntaa sekä kuvataan, mille alueille näiden vieraslajien torjunta kannattaa kohdistaa. Suunnitelma sisältää lajikohtaisia torjuntatoimia sekä torjuntayhteistyöhön tarvittavia tahoja. Suunnitelmaa varten selvitettiin, miten laajasti Suomessa esiintyy EU:n haitallisten vieraslajien luetteloon kuuluvia lajeja ja miten niitä voitaisiin kustannustehokkaimmin torjua. Lisäksi selvitettiin, miten haitalliset vieraslajit pääsevät leviämään Suomeen tahattomasti esimerkiksi tuontitavaroiden ja ajoneuvojen mukana.

Hallintasuunnitelma haitallisten vieraslajien torjumiseksi 13.3.2018

Hanteringsplan för bekämpning av invasiva främmande arter 13.3.2018